Huurvoorwaarden

Klik op een nummer om naar het desbetreffende artikel te gaan
Woonvergunning
Sleutels
Verwarming, medegebruik en schoonhouden
Huurtijd en opzegging
Servicekosten, aanpassing en afrekening
Huurverhoging
Waarborgsom
Betaling
Kosten, rente en ontbinding
Schade
Verzekering
Veranderingen
Inspektie
Onderhuur en samenwonen
Wisselen en toewijzen
Hinder, gebruik en huisdieren
Koken en verwarmingselementen
Onderhoud
01
Woonvergunning
De huurder is zelf verantwoordelijk voor de eventuele woonvergunning. top
02
Sleutels
De huurder heeft de sleutel(s) ontvangen; het maken van duplicaat-sleutels is bij toepassing van een sleutelplan niet toegestaan; vermissing zal door de huurder direkt worden gemeld aan MCB; de kosten van deze vervanging zijn voor rekening van de huurder. top
03
Verwarming, medegebruik en schoonhouden
De woonruimte is voorzien van een vast verwarmingselement. Zowel de trappen, gangen en gemeenschappelijke keuken, toilet, badgelegenheid en eventuele (fietsen) berging kunnen door de gezamenlijke huurders worden gebruikt en dienen door de gebruikers gezamenlijk te worden schoongehouden. top
04
Huurtijd en opzegging
De huurovereenkomst wordt tijdelijk aangegaan voor 1 jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt de huurovereenkomst aansluitend en stilzwijgend 4 jaren verlengd en eindigt definitief 5 jaren na de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient per email of aangetekend te geschieden onder vermelding van het toekomstige adres. Opzegging binnen de eerste twaalf maanden is mogelijk indien er een nieuwe huurder is geaccepteerd door MCB en hiervoor de verschuldigde administratiekosten ten bedrage van een kale maandhuur door de huurder voldaan worden. Algehele afkoop d.m.v. een hogere afkoopsom zonder risico van nieuwe huurder is in overleg mogelijk. top
05
Servicekosten, aanpassing en afrekening
In de servicekosten zijn inbegrepen het aandeel in de meubilering en stoffering, de kosten voor de huurder van het verbruik van gas of olie, water, elektra en andere vaste lasten, het aandeel in het onderhoud van de verwarming, de warm-watervoorziening, eventuele was- en/of droogautomaten, de kosten van de eventuele glasverzekering, de gemeentelijke afval-ophaaldienst, de eventuele kosten van een schoonmaakdienst, rente en afschrijvingskosten over de duurzame gebruiksgoederen, eventuele overige voorzieningen bijv: antennes, tuinonderhoud en de wettelijke administratiekosten (incl. de B.T.W.). De servicekosten worden eens per jaar afgerekend volgens een door de verhuurder vast te stellen verdeelsleutel. Overschotten betaalt de verhuurder terug, tekorten worden door de huurder aangezuiverd. Het voorschot-bedrag wordt eventueel bijgesteld. Bij vertrek in het lopende boekjaar zullen, voor zover mogelijk, de servicekosten per vertrekdatum worden afgerekend. Indien nodig, dan zullen de kosten inzake de door de gemeente/provincie opgelegde aanslag verontreinigings- en/of afvalstoffenheffing apart buiten de servicekosten-afrekening aan de huurder worden doorberekend. top
06
Huurverhoging
Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huurprijs na de eerste drie jaren, vervolgens jaarlijks te herzien. top
07
Waarborgsom
Bij het aangaan van de huurovereenkomst wordt dit bedrag door huurder aan de verhuurder ter hand gesteld. Dit bedrag is bedoeld als waarborgsom en wordt na het beeindigen van de huurovereenkomst weer teruggestort op de bank of girorekening, nadat huurder de sleutels aan verhuurder heeft teruggegeven en mits er geen verdere verrekeningen behoeven plaats te vinden. De huurder is niet gerechtigd de waarborgsom met de laatste huurtermijn / voorschot servicekosten te verrekenen. top
08
Betaling
De betaling van de huurtermijnen dient te geschieden bij vooruitbetaling voor de eerste dag van elke maand middels een verstrekte machtiging voor automatische incasso aan MCB. top
09
Kosten, rente en ontbinding
Indien de huurder de betalingen niet stipt op de gestelde vervaldagen voldoet, zullen alle door de verhuurder te maken aanmanings- en incassokosten (gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk) voor rekening van de huurder zijn. Indien de huurder de betalingen niet stipt op de gestelde vervaldagen voldoet, of op enige andere wijze in strijd met de bepalingen dezer overeenkomst handelt, zal hij door het enkele verloop van de gestelde termijn, of door de enkele overtreding in gebreke zijn, zonder dat enige ingebreke-stelling is vereist, een rentevergoeding verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente vanaf de vervaldagen van de huren en kosten. De verhuurder is dan gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de huur als terstond geeindigd te beschouwen, en in rechte ontbinding der overeenkomst met ontruiming en schadevergoeding te vorderen, onverminderd andere hem ten dienste staande middelen. top
10
Schade
De huurder is verplicht bij aanvang van de huur het gehuurde te controleren op eventuele onvolkomenheden en deze schriftelijk te melden aan de verhuurder. Eventuele schade aangebracht tijdens de bewoning of vastgesteld bij de oplevering van het gehuurde wordt voor rekening van de huurder hersteld. top
11
Verzekering
Eigendommen van de huurder zijn niet door verhuurder tegen brand/water/inbraak of andere schade(n) verzekerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade te lijden door huurder aan diens persoonlijke bezittingen. Huurder dient zelf voor een inboedel en W.A. verzekering zorg te dragen. top
12
Veranderingen
Veranderingen c.q. wijzigingen aan het gehuurde of het pand, aangebracht door de huurder zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, worden op de huurders kosten weer in oude staat gebracht. top
13
Inspektie
Verhuurder houdt zich het recht voor de woning van binnen te inspekteren; hiertoe zal huurder geen bezwaar maken. top
14
Onderhuur en samenwonen
Deze woonruimte is uitsluitend bestemd voor bewoning door de huurder. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, aan derden in gebruik af te staan, of in het gehuurde samen te gaan wonen behoudens ingeval van schriftelijke goedkeuring door de verhuurder. top
15
Wisselen en toewijzen
Het intern wisselen van woonruimten binnen het complex of pand waarvan gehuurde deel uitmaakt, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het is de huurder bekend dat er uitdrukkelijk geen sprake is van coöptatierecht. top
16
Hinder, gebruik, roken en huisdieren
Huurders zullen hun direkte omgeving geen aanstoot geven, geen overlast veroorzaken en het gehuurde als een goed huisvader beheren. Binnen roken wordt niet toegestaan. Huisdieren worden niet toegestaan. top
17
Koken en verwarmingselementen
In de kamer mag niet worden gekookt, tenzij de kamer door de verhuurder voorzien is van een kitchenette. Het is huurder niet toegestaan gebruik te maken van losse en/of verplaatsbare verwarmingselementen. top
18
Onderhoud
De verhuurder draagt zorg voor het onderhoud aan de buitenzijde. De huurder verplicht zich om het gehuurde aan de binnenzijde goed te onderhouden. Ter toelichting hierop is voor rekening van de huurder: vervanging van gebroken ruiten voorzover de eventuele glasverzekering geen dekking verleent; schoonmaken en ontstoppen van alle ontvangtoestellen en riolering; behangen, schilderen, vervangen van lampen, kraanleertjes, schakelmateriaal, het repareren van hang- en sluitwerk en soortgelijke werkzaamheden. top


Kantoor MCB in "Het Oude Raadhuis" te Bunnik
 
Het kantoor van MCB in " Het Oude Raadhuis" te Bunnik